Реклама
Реклама
Реклама

Завод з переробки вольфраму побудують в Примор'ї

Т.в.о. Губернатора Приморського краю Андрій Тарасенко підписав угоду з генеральним директором АТ «Компанія" Вольфрам "» Юхимом Плетньовим про реалізацію проекту зі створення гірничо-збагачувальних виробництв в Приморському краї.

Сторони домовилися, зокрема, про реалізацію проектів по забезпеченню стабільної роботи ТОВ «Лермонтовський ГЗК» в приморському селищі Светлогорье, організації виробництва і будівництві гірничо-збагачувального підприємства на базі місцевого родовища в Червоноармійському районі, проведенні геологорозвідувальних робіт і будівництві в краї заводу з випуску ферровольфрама .

Ці проекти передбачається реалізувати в 2018-2025 роках в Пожарському, Червоноармійському, Лісозаводськ та інших районах Примор'я.

Адміністрація Примор'я буде сприяти в наданні ділянок надр місцевого значення в користування інвестору. Компанія «Вольфрам» в рамках цих проектів планує в районі родовища в Червоноармійському районі побудувати лінію електропередач від села Рощино або малу ГЕС на річці Уссурка для виробничих потреб. Також інвестор розгляне можливість будівництва автодороги від селища Мельничное до виробничого майданчика родовища.

Планується також побудувати новий завод з переробки випускається на території Примор'я вольфрамового концентрату. Обсяг вкладень за всіма цими проектами становить не менше 1,5 мільярдів рублів. За оцінкою інвестора, передбачається створити близько 500 робочих місць для жителів краю.

Варто зазначити, що сьогодні в Примор'ї єдиний вольфрамодобивающій комбінат - «Лермонтовський ГЗК», містоутворююче підприємство селища Светлогорье. Частка виробленої на підприємстві продукції на російському ринку вольфрамового концентрату складає 35%.

З 2003 року «Лермонтовський ГЗК» мав проблеми з видобутком руди і збутом. Рік тому - у вересні 2016 року - підприємство в черговий раз зупинило роботу. Простий тривав рік. У жовтні минулого року комбінат відвідав т.в.о. Губернатора Приморського краю Андрій Тарасенко. Він призначив нового директора - Юрія Данилова.

Завод з переробки вольфраму побудують в Примор'ї. 22 січня 2018 року

«Бачу, які є труднощі, буду вам допомагати. Привезу вам сюди інвестора, який готовий вкладати гроші, відкривати розрізи », - позначив т.в.о. Губернатора в ході візиту.

Уже в листопаді робота підприємства відновилася. З листопада комбінат встиг відвантажити замовникам три вагони стовідсоткового вольфрамового концентрату - понад 73 тонн. Також восени підприємство отримало субсидію з регіонального бюджету - 250 мільйонів рублів на відновлення виробничої діяльності. На ці кошти було закуплено нове обладнання і витратні матеріали. Зараз «Лермонтовський ГЗК» стабільно забезпечений замовленнями і на 2018 рік.

Євгенія Варакина, varakina _ ev @ primorsky. ru

Фото - Ігор Новіков (Адміністрація Приморського краю)

TUNGSTEN PROCESSING PLANT TO BE BUILT IN PRIMORYE

Acting Governor of the Primorskiy Territory Andrei Tarasenko signed an agreement with the General Director of JSC "Company" Wolfram "Yefim Pletnev on the implementation of the project to create mining and dressing industries in the Primorskiy Territory.

The parties agreed, in particular, on the implementation of projects to ensure the stable operation of LLC Lermontovskiy GOK in the Primorye village of Svetlogorye, the organization of production and construction of a mining and processing enterprise based on a local field in the Krasnoarmeiskiy district, geological exploration and construction of a ferrotungsten plant in the region.

These projects are expected to be implemented in 2018-2025 in Pozharskiy, Krasnoarmeiskiy, Lesozavodskiy and other districts of Primorye.

The Primorskiy Territory Administration will assist in providing subsoil plots of local importance to the investor. In the framework of these projects "Wolfram" plans to build a power transmission line from the village of Roshchino or a small hydroelectric power station on the Ussurka River in the area of ​​the Krasnoarmeiskiy field for production needs. Also, the investor will consider the possibility of building a road from the village of Melnichnoe to the production site of the field.

It is also planned to build a new plant for processing the tungsten concentrate produced in Primorye. The volume of investments for all these projects will be at least 1.5 billion rubles. According to the investor, they plan to create about 500 jobs for the residents of the region.

It is worth noting that today in Primorye, the only tungsten-producing plant is Lermontovskiy GOK, the town-forming enterprise of the Svetlogorye settlement. The share of the products produced at the enterprise on the Russian market of tungsten concentrate is 35%.

Since 2003 Lermontovskiy GOK has experienced problems with ore mining and marketing. A year ago - in September 2016 - the enterprise once again stopped working. The standby lasted for a year. In October last year the Governor of Primorskiy Territory Andrei Tarasenko visited the plant. He appointed a new director - Yuriy Danilov.

"I see what difficulties you have, I will help you. I'll bring you an investor who is ready to invest money, open surface mines ", - the Governor said during the visit.

In November the work of the enterprise was resumed. Since November the plant has managed to ship the customers three wagon-load of 100% tungsten concentrate - more than 73 tons. Also in autumn the enterprise received a subsidy from the regional budget - 250 million rubles for the restoration of production activities. These funds were spent on the purchase of new equipment and consumables. Now "Lermontovskiy GOK" is permanently provided with orders for 2018 as well.