Реклама
Реклама
Реклама

Закон про поліцію. Короткий огляд.

З 7 листопада 2015 р вступає в силу Закон України «Про національну поліції» З 7 листопада 2015 р вступає в силу Закон України «Про національну поліції». Проведемо короткий огляд закону. Зазначу, що згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону з прийняттям Закону України «Про національну поліції» (далі - Закон) втрачає силу ЗУ «Про міліцію».

Отже, Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання громадську безпеку і порядку. Хочеться сподіватися, що основою діяльності поліції якраз буде служіння суспільству.
Основними завданнями поліції є забезпечення громадської безпеки та порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Міліція (поліція) знімає відбитки пальців: правомірно чи ні

Закон покладає на поліцейських виконання їх обов'язків в суворій відповідності з законами Укарїни. Так, ст. 5 Закону чітко вказує, що поліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Тут необхідно зазначити наступне: у багатьох випадках міліціонери в своїх не дуже законних діях відзначали, що у них наказ зверху, а тому вони його виконують. Громадянам слід взяти на озброєння цю статтю і у всіх випадках реагувати на такі дії вже поліцейських шляхом подачі скарг до прокуратури, суду або безпосередньо керівництву співробітника поліції.
Нерідко також зустрічаються ситуації, коли співробітники міліції просто проходять повз різного роду правопорушень, «не дивляться в ту сторону», не реагують на порушення громадського порядку. А це може бути і бійка, і знущання над людьми. У зв'язку з цим слід зазначити, що ст. 7 Закону вказує, «поліцейським при будь-яких обставинах заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Громадяни мають право і повинні такі випадки фіксувати і писати відповідні скарги.
Коротко розглянемо структуру і права (обов'язки) поліції. Згідно закону, поліцейським є громадянин України, який прийняв Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах в поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Звертаючись до лиця, або в разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформації, не випускаючи його з рук.
Закон визначає склад поліції:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.

Основні повноваження поліції визначає ст. 23 Закону:
Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;
2) виявляє причини і умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, приймає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;
3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень;
4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю і здоров'ю фізичних осіб і громадську безпеку, що виникають в результаті вчинення кримінального, адміністративного правопорушення;
5) здійснює своєчасне реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення;
6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень в межах певної підслідності;

спеціальна конфіскація

7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;
8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;
9) доставляє в випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
10) вживає заходів для забезпечення громадської безпеки та порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, інших публічних місцях;
11) регулює дорожній рух і здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками і за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожньої мережі;
12) здійснює супровід транспортних засобів у випадках, визначених законом;
13) видає відповідно до закону дозволу на рух окремих категорій транспортних засобів; в у випадках, визначених законом, видає і погоджує дозвільні документи в сфері безпеки дорожнього руху;
14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали в результаті кримінальних або адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечної для їхнього життя чи здоров'я;
15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні за станом здоров'я, віку чи інших обставин повідомити інформацію про себе; встановлює особу по непізнаних трупах;
16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб з підстав і в порядку, визначених законом;
17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності, правопорушень серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

Забезпечення крімінального провадження

18) вживає заходів для запобігання і припинення насильства в сім'ї;
19) здійснює охорону об'єктів права державної власності у випадках і порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;
20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб і об'єктів права приватної та комунальної власності;
21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;
22) здійснює в установленому законом порядку приймання, зберігання і знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної і іншої зброї, боєприпасів, патронів, вибухових речовин і пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;
23) здійснює контроль в межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;
24) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України.

Поліція для виконання покладених на неї завдань приймає заходи реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначених законом. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування

1) перевірка документів; 2) опитування особи; 3) поверхнева перевірка і огляд; 4) зупинка транспортного засобу; 5) вимога залишити місце і обмеження доступу до певної території; 6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю; 7) проникнення в житло або інше володіння особи; 8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; 9) застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, 10) перевірка дотримання обмежень, встановлених законом щодо осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, і інших категорій осіб; 11) поліцейська опіка.
При проведенні превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особу про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до його відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.
Закон також визначає, які заходи примусу може застосовувати поліція - фізичний вплив (сила) 2) застосування спеціальних засобів; 3) застосування вогнепальної зброї.

З повним текстом Закону можна ознайомитися на сайті Ради