Реклама
Реклама
Реклама

Угода З Гарантом системи по WMB

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. 2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
 3. 3. ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
 4. 4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
 5. 5. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ БАНКОМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
 6. 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
 7. 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УТРИМУВАЧА
 8. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 9. 9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ
 10. 10. ЗАЯВА утримувач
 11. 11. РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Місце укладення угоди: "м.Мінськ"

Справжня публічна оферта є офіційною пропозицією Відкритого акціонерного товариства «Технобанк» будь-якій особі, укласти угоду на здійснення операцій з електронними грошима міжнародної платіжної системи WebMoney Transfer на умовах, зазначених на офіційному веб-сайті з використанням програмного забезпечення системи WebMoney Transfer і визначених у цій оферті. Угода є договором приєднання і полягає шляхом приєднання особи, акцептовавшего умови цієї угоди, іменованого надалі «Власник», до запропонованих Банком умов (без застережень і доповнень).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця угода, що іменується «Угода», регулює взаємовідносини Банку та Держателя при здійсненні операцій з електронними грошима міжнародної платіжної системи WebMoney Transfer в білоруських рублях (надалі - «ЕД»): при емісії (продажу) ЕД Банком, використанні ЕД Держателем та погашенні (викуп) ЕД Банком.

1.2. Сторони визнають документи в електронній формі, складені за допомогою апаратно-програмного комплексу системи WebMoney Transfer (акти прийому-передачі, договори (угоди) купівлі-продажу, облікові записи), юридично рівнозначними відповідним документам в простій письмовій формі, за умови позитивного результату авторизації (далі - електронні документи). Авторизація Власника здійснюється індивідуальним ідентифікаційним номером, ключем і паролем Власника в апаратно-програмному комплексі WebMoney Transfer.

1.3. Здійснення операцій з ЕД регламентується цією Угодою, законодавством Республіки Білорусь, локальними нормативними правовими актами Банку (далі - правила Банку) та системи WebMoney Transfer (далі - правила системи).

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Відповідно до умов цієї Угоди Банк надає Держателю ЕД, а Тримач зобов'язується прийняти їх і сплатити за них певну суму грошових коштів. Тримач набуває право на використання ЕД за допомогою системи WebMoney Transfer, в тому числі для здійснення угод, пов'язаних з оплатою товарів (робіт, послуг), а також на здійснення з використанням ЕД інших операцій, що не суперечать законодавству Республіки Білорусь.

2.2. Банк приймає на себе безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо погашення ЕД - обміну пред'явлених Держателем ЕД на готівкові або безготівкові кошти відповідно до законодавства.

3. ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

3.1. . Для придбання ЕД Тримач повинен пройти ідентифікацію, отримати атестат учасника системи WebMoney Transfer не нижче початкового (далі - WM-атестата), після чого система відкриває йому електронний гаманець - По-гаманець (далі - «ЕК»).

3.2. Тримач за своїм вибором набуває ЕД в структурних підрозділах Банку за готівкові кошти або перераховує грошові кошти в безготівковому порядку, в тому числі за допомогою скретч-карт (з номером і кодом), що забезпечують доступ до каналу зв'язку з Банком для вказівки номера електронного гаманця WMB для зарахування ЕД. Тримач перераховує Банку грошові кошти в розмірі, який складається з суми номіналу електронних грошей і суми комісії (винагороди) Банку відповідно до тарифів Банку.

3.3. Придбання ЕД Держателем можливо у агентів Банк по поширенню, при цьому сплачується Держателем сума грошових коштів може бути збільшена за рахунок оплати вартості послуг агента при поширенні ЕД.

3.4. При придбанні ЕД Власник зобов'язаний правильно вказувати унікальний номер ЕК, який відповідає номеру угоди.

3.5. ЕД зараховуються Банком на ЕК Власника в робочий час Банку не пізніше наступного робочого дня з дати надходження Банку грошових коштів на придбання ЕД.

3.6. ЕД випускаються без обмеження терміну дії.

3.7. Отримання і передача прав власності на ЕД засвідчуються за допомогою засобів апаратно-програмного комплексу WebMoney Transfer шляхом оформлення актів прийому-передачі, якими Сторони визнають записи про транзакції (надалі - «Записи про транзакції»). Записи про транзакції засвідчують кількість ЕД, що належать Власнику на правах власності.

3.8. Обсяг прав вимог Власника в системі WebMoney Transfer, підтверджене правами власності на ЕД, відбивається на облікових записах Власника відповідною кількістю титульних знаків WebMoney типу B (надалі - «WMB») в еквівалентному вартісному вираженні вартості електронних грошей, що належать Власнику на правах власності.

3.9. При неможливості зарахування ЕД на вказаний при придбанні електронний гаманець (через відсутність зазначеного номера гаманця або з інших причин) емітовані Банком електронні гроші враховуються Банком на емісійному гаманці Банку до звернення клієнта в Банк для зміни реквізитів напрямки ЕД.

4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

4.1. Тримачі вправі використовувати ЕД для оплати товарів, робіт, послуг підприємств торгівлі і сервісу (далі - ПТС), які беруть ЕД як засіб платежу, укладення інших угод (в тому числі укладення угоди про виграш в азартній грі, внесення плати за участь у лотереї, електронної інтерактивній грі) з дотриманням вимог законодавства Республіки Білорусь і правил системи WebMoney Transfer.

4.2. Ця Угода не зачіпає і не змінює зміст умов, визначених сторонами за угодою, в розрахунках по якій використовуються ЕД, в тому числі що стосуються умов поставки та / або продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), їх якості та інших умов Відповідальність за дотримання норм законодавства при здійсненні угод покладається на учасників, які є сторонами угоди.

4.3. При перекладі ЕД з одного ЕК на інший ЕК у випадках, передбачених правилами системи WebMoney Transfer, з Власників утримується комісія системи WebMoney Transfer.

4.4. Тримачі вправі заповнювати та перевіряти вміст інформаційних полів у використовуваних формах електронних документів із зазначенням певних умов (призначення) здійснюють операції (договори (угоди) купівлі-продажу, товарні чеки та ін.) Відповідно до вимог законодавства.

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ БАНКОМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

5.1. При пред'явленні Держателем ЕД до погашення, Банк на підставі доручення Клієнта здійснює їх обмін шляхом видачі готівкових коштів в касі Банку або шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок Держателя чи інші банківські рахунки, зазначені Держателем. Банк здійснює погашення ЕД не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати пред'явлення Держателем електронних грошей до погашення.

Комісія (винагороду) Банку за погашення ЕД утримується з суми грошових коштів, що підлягають виплаті (перерахуванню), в розмірі, визначеному тарифами Банку. У випадках, передбачених локальними актами системи «WebMoney Transfer», з власників утримуються також комісії (винагороду) системи «WebMoney Transfer».

5.2. Погашення ЕД проводиться Банком без обмеження терміну дії ЕД в порядку, передбаченому законодавством, локальними актами Банку та системи WebMoney Transfer.

5.3. Зобов'язання Банку з погашення ЕД вважається виконаним з моменту видачі готівкових коштів Держателю, перерахування Банком коштів на банківський рахунок Держателя або перерахування грошових коштів з рахунку Банку на користь бенефіціара, вказаного Держателем.

5.4. Погашення ЕД може здійснюватися агентами Банку, а також агентами-нерезидентами в порядку і випадках, передбачених законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

6.1. Банк має право:

6.1.1. припиняти використання або погашення ЕД, якщо виконання відповідної грошової вимоги Власника неможливо або призведе до порушення законодавства, правил Банку або системи WebMoney Transfer. Про припинення операції з ЕД Банк негайно інформує Держателя із зазначенням причин, використовуючи контактні дані в системі WebMoney Transfer;

6.1.2. утримувати з Держателя винагороду (комісії) за здійснення операцій з ЕД відповідно до тарифів Банку та / або правилами системи WebMoney Transfer;

6.1.3. в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди, тарифи і правила Банку, сповістивши Власника не пізніше ніж за один день до вступу змін в силу шляхом розміщення відповідної інформації в електронному вигляді на веб-сайті www.webmoney.by ;

6.1.4. в односторонньому порядку відмовитися від виконання Угоди в разі ненадання Банку інформації відповідно до п.7.2.4. цієї Угоди, або виявлення недостовірних відомостей, викладених Держателем з метою виконання умов цієї Угоди.

6.2. Банк зобов'язаний:

6.2.1. відмовляти Держателю у використанні або викупі ЕД у випадках, коли відсутній позитивний результат авторизації, або Держатель не має WM-атестатом, необхідним для пред'явлення ЕД до погашення, або своє право грошової вимоги пред'явлено (оформлено) з порушенням встановлених Банком правил, в тому числі, коли сума , зазначена в грошовій вимозі, перевищує суму ЕД, що знаходяться в розпорядженні Власника;

6.2.2. повідомляти Держателю про зупинення або відновлення виконання грошової вимоги, використовуючи контактні дані в системі WebMoney Transfer;

6.2.3. інформувати Власника про можливі ризики при придбанні, використанні та погашенні ЕД;

6.2.4. забезпечувати дотримання вимог Правил і умов системи електронного документообігу, вимог законодавства Республіки Білорусь;

6.2.5. передати права власності на ЕД Держателю шляхом створення запису про транзакції, який засвідчує перехід до Держателю права власності на придбані ЕД, на його реквізит Власника в обліковій системі WebMoney Transfer, не пізніше одного робочого дня з дати надходження оплати за умови відсутності перешкод для передачі (вказівка ​​неправильного ЕК, відсутність WM-атестата і інші);

6.2.6. на вимогу Власника видавати йому протягом трьох робочих днів, наступних за днем ​​пред'явлення вимоги, виписки операцій по електронному гаманцю, копію чека (ів) на паперовому носії, завірені підписом і печаткою повноважного особи Банку;

6.2.7. провести обов'язкову ідентифікацію Власника у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь. До проведення обов'язкової ідентифікації фізичної особи - власника ЕК відповідно до вимог законодавства, операції з ЕД даного Власника не здійснюються;

6.2.8. інформувати Власника про розміри тарифів на послуги, що надаються Банком, а також про їх зміну на веб-сайті www.webmoney.by ;

6.2.9. інформувати Власника про правила Банку і системи WebMoney Transfer в частині, необхідної для використання Держателем, в тому числі про їх зміну, шляхом розміщення інформації на веб-сайті www.webmoney.by .

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УТРИМУВАЧА

7.1. Тримач вправі використовувати ЕД для здійснення розрахунків з ПТС, які беруть ЕД як засіб платежу за товари (послуги), а також для здійснення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства, в межах суми ЕД, що знаходяться в його розпорядженні.

7.2. Власник зобов'язаний:

7.2.1. дотримуватися умов цієї Угоди, вимоги законодавства Республіки Білорусь, правил Банку і системи WebMoney Transfer, умови здійснення операцій з ЕД в системі електронного документообігу та вимоги системи WebMoney Transfer;

7.2.2. не перевищує максимальну суму однієї операції при використанні ЕД, встановлену законодавством Республіки Білорусь;

7.2.3. сплачувати винагороди (комісії) відповідно до тарифів Банку та / або правилами системи WebMoney Transfer;

7.2.4. надавати на вимогу Банку у встановлені ним строки будь-які відомості та документи, необхідні Банку для виконання покладених на нього законодавством Республіки Білорусь обов'язків, в тому числі щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування терористичної діяльності та фінансування розповсюдження зброї масового ураження;

7.2.5. повідомити Банк про ЕД, помилково зарахованих на ЕК Власника, і не пізніше трьох днів з дня виявлення даного факту або пред'явлення вимоги Банку повернути помилково зараховані ЕД відповідно до інструкцій Банку.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Банк не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті недотримання Держателем умов Угоди. Тримач несе ризики збитків в разі втрати контролю над використанням свого ЕК.
8.2. У разі несвоєчасного повернення помилково зарахованих Держателю ЕД, Банк має право стягнути з Держателя неустойку за неправомірне користування ЕД в розмірі 0,5% від суми ЕД за кожен день неправомірного користування.
8.3. Банк не несе відповідальності за неналежне виконання або прострочення виконання прийнятих інструкцій Власника, які відбулися в результаті:
- вказівки Держателем в інструкціях невірних реквізитів;
- втрати інструкцій підприємством зв'язку або спотворення ними електронних повідомлень;
- поломок або аварій використовуваних БАНКОМ технічних систем, що сталися не з вини БАНКУ;
- в інших випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь.
8.4. У разі несвоєчасного погашення ЕД, Тримач вправі стягнути з Банку неустойку в розмірі 0,1% від суми ЕД за кожен день прострочення.
8.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо таке є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Угодою, в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і запобігти певними заходами. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про виникнення та припинення дії обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Угодою, при цьому термін виконання зобов'язань за Угодою переноситься пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ

9.1. Ця Угода, пропоноване на умовах публічної оферти на офіційному веб-сайті з використанням програмного забезпечення системи WebMoney Transfer, вступає в силу з моменту подачі Держателем письмової заяви претендента (письмового акцепту) і проходження процедури ідентифікації та атестації в системі WebMoney Transfer з одержанням початкового або персонального атестата.

Процедура проходження ідентифікації та атестації здобувача визначено Положенням про ідентифікацію клієнтів при видачі атестата системи WebMoney Transfer в ВАТ «Технобанк», а також Регламентом проведення атестації в системі WebMoney Transfer.

9.2. Банк має право розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від його виконання в наступних випадках:

9.2.1. в разі незгоди Держателя із змінами цієї Угоди, правил Банку, правил системи WebMoney Transfer. Датою (часом) розірвання Угоди в цьому випадку буде дата (час) отримання Банком відповідного електронного документа або повідомлення в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку про незгоду від Власника. Банк не інформує додатково Власника про розірвання Угоди по даній підставі;

9.2.2. в разі ненадання Держателем на вимогу Банку документів і відомостей, необхідних Банку для виконання покладених на нього законодавством обов'язків, або порушення Держателем інших умов Угоди, якщо таке порушення спричинило збитки для Банку або створило на підставі обґрунтованої думку Банку перешкоди для безпечного функціонування системи електронного документообігу. Датою (часом) розірвання Угоди в цьому випадку буде дата (час) виявлення Банком порушення умов Угоди чи інша дата (час), встановлена ​​Банком. Банк направляє Держателю подальше повідомлення (у вигляді електронного документа або в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку) про розірвання Угоди.

9.3. Тримач має право розірвати Договір з напрямком Банку відповідного електронного документа або повідомлення в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку. При цьому Угода вважається розірваним з дати (часу) отримання Банком вказаного повідомлення.

Направляючи Банку повідомлення про розірвання Угоди, Утримувач бере на себе зобов'язання не вчиняти будь-яких операцій з ЕД і не запускати свою копію ЕК, з моменту відправки повідомлення. У разі порушення цього зобов'язання, підтвердженого Банком документами (електронними документами) з аналогом власноручного підпису Власника, Банк звільняється від будь-яких зобов'язань перед Держателем щодо Угоди.

Перед тим як зробити Банку повідомлення про розірвання Угоди, Утримувач зобов'язаний погасити всі наявні в його розпорядженні ЕД.

10. ЗАЯВА утримувач

Справжнім Тримач підтверджує, що ознайомлений з умовами цієї Угоди, порядком здійснення операцій з використанням електронних грошей WMB, правилами міжнародної платіжної системи WebMoney Transfer, законодавством Республіки Білорусь, який регламентує операції з електронними грошима, а також умовами здійснення операцій з електронними грошима в системі електронного документообігу.

З моменту відкриття електронного гаманця Тримач зобов'язується дотримуватися встановлених системою WebMoney Transfer, Банком та законодавством Республіки Білорусь правила по роботі з електронними грошима міжнародної платіжної системи WebMoney Transfer, в тому числі Правила здійснення операцій з електронними грошима, затверджені постановою Правління Національного Банку Республіки Білорусь.

Тримач електронних грошей, приєднуючись до цієї Угоди, дає свою згоду Банку на збір, обробку, зберігання персональних даних про держателя у третіх осіб, в тому числі збір змін персональних даних про власника з метою їх актуалізації. Номером згоди при цьому буде виступати 12-значний ідентифікаційний номер WMID власника.

Справжнім Тримач підтверджує, що згоден з передбаченим цією Угодою порядком доведення до Власника інформації про зміну тарифів, правил Банку і системи WebMoney Transfer, а також приймає на себе ризики, пов'язані з несвоєчасним ознайомленням зі зміною інформацією.

11. РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Банк: ВАТ «Технобанк» Юридична адреса: 220002, Республіка Білорусь,
м.Мінськ, вул. Кропоткіна, 44. УНП 100706562 Банківські реквізити: Коррахунок в РЦ НБ РБ №3200001820015 БИК 153001182 Телефон: + 375-172-37-43-94 Адреса електронної пошти: [email protected]