Реклама
Реклама
Реклама

Кодекс РБ про шлюб та сім'ю

текст кодексу станом на жовтень 2009 року

сторінка 7


Стаття 103-2. Форма Угоди про сплату аліментів

Угода про сплату аліментів укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Недотримання встановленої законом форми Угоди про сплату аліментів тягне за собою наслідки, передбачені пунктом 1 статті 166 Цивільного кодексу Республіки Білорусь.

Угода про сплату аліментів є актом, що підлягають виконанню в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом Республіки Білорусь.


Стаття 103-3. Порядок укладення, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсним Угоди про сплату аліментів

До висновку, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсним Угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Республіки Білорусь, що регулюють укладення, виконання, зміна, розірвання і визнання недійсними цивільно-правових угод, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за згодою сторін.

Зміна або розірвання Угоди про сплату аліментів повинні бути зроблені в тій же формі, що і сама Угода про сплату аліментів.

Одностороння відмова від виконання Угоди про сплату аліментів або одностороння зміна його умов не допускаються.

При істотній зміні матеріального або сімейного стану сторін та недосягнення згоди щодо зміни або про розірвання Угоди про сплату аліментів у встановленому цивільним законодавством порядку зацікавлена ​​сторона вправі звернутися до суду з позовом про зміну або про розірвання цієї угоди. При вирішенні питання про зміну або про розірвання Угоди про сплату аліментів суд вправі врахувати будь-який заслуговує на увагу інтерес сторін.


Стаття 103-4. Визнання недійсним Угоди про сплату аліментів, що порушує права і законні інтереси дітей

Якщо передбачені Угодою про сплату аліментів умови надання утримання неповнолітній дитині і (або) потребує матеріальної допомоги непрацездатному повнолітній дитині істотно порушують їх права і законні інтереси на момент укладення угоди, в тому числі в разі недотримання вимог статті 103-5 цього Кодексу, така угода може бути визнано недійсним у судовому порядку на вимогу законного представника неповнолітньої дитини, неповнолітньої дитини, яка досягла четир надцяти років, яка потребує допомоги непрацездатного повнолітнього дитини або його законного представника, а також органу опіки та піклування або прокурора.

При відсутності у неповнолітньої дитини у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років законного представника справу про визнання Угоди про сплату аліментів недійсним розглядається з обов'язковою участю органу опіки та піклування та прокурора.


Стаття 103-5. Розмір аліментів на неповнолітніх дітей, які сплачуються щодо Угоди про сплату аліментів

Розмір аліментів на неповнолітніх дітей, визначений сторонами в Угоді про сплату аліментів, не може бути нижче розміру аліментів, які вони могли б отримати при стягненні аліментів у судовому порядку (частина перша статті 92 цього Кодексу).


Стаття 103-6. Способи та порядок сплати аліментів щодо Угоди про сплату аліментів

Способи та порядок сплати аліментів щодо Угоди про сплату аліментів визначаються цією угодою.

Аліменти відповідно до Угоди про сплату аліментів можуть сплачуватися:

в процентному відношенні до заробітку і (або) іншому прибутку батька, зобов'язаного сплачувати аліменти;

в твердій грошовій сумі, що сплачується періодично;

в твердій грошовій сумі, що сплачується одноразово;

шляхом передачі майна у власність дитини.

В Угоді про сплату аліментів може бути передбачено поєднання різних способів сплати аліментів.

Угода про сплату аліментів, що передбачає передачу нерухомого майна у власність дитини, підлягає державній реєстрації і є підставою для державної реєстрації переходу права власності на це нерухоме майно.


Стаття 103-7. Індексація розміру аліментів, які сплачуються у твердій грошовій сумі щодо Угоди про сплату аліментів

Індексація розміру аліментів, які сплачуються у твердій грошовій сумі щодо Угоди про сплату аліментів, проводиться відповідно до цієї угоди. Якщо в Угоді про сплату аліментів не передбачається порядок індексації, індексація проводиться відповідно до статті 113 цього Кодексу.

глава 12

ПОРЯДОК СПЛАТИ АБО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ


Стаття 104. Сплата аліментів в добровільному порядку

Аліменти сплачуються в добровільному порядку особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти, або шляхом утримання із заробітної плати за місцем роботи або за місцем отримання пенсії, допомоги, стипендії.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача аліментів у будь-який час звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів.


Стаття 105. Обов'язок наймача, організації утримувати аліменти

Наймач, який виплачує заробітну плату, організація, що сплачує пенсії, допомоги, стипендії та здійснює інші виплати, зобов'язані на підставі письмової заяви платника аліментів або виконавчого листа щомісяця утримувати з його заробітної плати, пенсії, допомоги, стипендії та інших виплат грошових сум встановлених розмірів з урахуванням обмежень, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь, і виплачувати (перераховувати на рахунок, переводити поштою за рахунок коштів платника) не пізніше ніж в тре денний термін з дня виплати заробітної плати, пенсії, допомоги, стипендії та здійснення інших виплат особі, зазначеній в заяві чи виконавчому листі.

При переході громадянина, з якого утримуються аліменти за заявою, на іншу роботу або зміні їм місця проживання утримання аліментів проводиться на підставі знову поданої ним заяви.

Заборгованість за час несплати аліментів у цих випадках може бути утримана з боржника за його заявою або стягнута судом.

У разі невиконання обов'язку по утриманню аліментів із заробітної плати, пенсії, допомоги, стипендії та інших виплат винні в цьому працівники можуть бути притягнуті до відповідальності в порядку, встановленому законодавчими актами Республіки Білорусь.


Стаття 106. Випадки, коли утримання аліментів за заявою не проводиться

Утримання аліментів на підставі заяви не може проводитися, якщо загальна сума, що підлягає стягненню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує 50 відсотків належних боржникові заробітку і (або) іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів, а також якщо з боржника стягуються за судовим рішенням аліменти на дітей від іншої матері, за винятком випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті.

У цих випадках питання про стягнення аліментів вирішується судом, про що сповіщаються заявник та особа, на користь якої стягуються аліменти.

Утримання аліментів на підставі заяви платника аліментів при сплаті аліментів на неповнолітніх дітей може проводитися і в разі, якщо загальна сума утримань на підставі такої заяви та виконавчих документів перевищує 50 відсотків заробітку і (або) іншого доходу особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, але не більше 70 відсотків.


Стаття 107. Обов'язок повідомляти про зміну місця роботи особи, що сплачує аліменти

Наймач, який виробляв утримання аліментів на дітей, повинен в триденний термін повідомити судовому виконавцю і особі, яка отримує аліменти, про звільнення з роботи особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, а також про нове місце його роботи, якщо вони відомі.

Особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти, має в той же термін повідомити судовому виконавцю про зміну місця роботи або проживання, а також про додаткові доходи.

У разі неповідомлення зазначених відомостей з неповажних причин особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти, і винні в цьому посадові особи можуть бути притягнуті до відповідальності в порядку, встановленому законодавчими актами Республіки Білорусь.


Стаття 108. Відповідальність за втрату заяв про утримання аліментів

Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення стягнення аліментів наймач зобов'язаний зберігати в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів.

За втрату документів, зазначених у частині першій цієї статті, винна в цьому посадова особа несе відповідальність відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь.


Стаття 109. Строки, протягом яких можуть бути пред'явлені і задоволені вимоги про стягнення аліментів

Особа, яка має право на отримання аліментів, може звернутися із заявою про стягнення аліментів до суду незалежно від терміну, який минув з моменту виникнення права на отримання аліментів.

Аліменти присуджуються на майбутнє час з моменту звернення із заявою до суду.

Аліменти можуть бути стягнуті і за минулий час, але не більше ніж за три попередні роки, якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, але внаслідок ухилення особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, від їх сплати, а також у випадках, передбачених частиною другою статті 105 цього Кодексу, аліменти не були отримані.


Стаття 110. Визначення заборгованості по аліментах

Стягнення аліментів за виконавчим листом за минулий час провадиться не більше ніж за три роки, що передували пред'явленню виконавчого листа до стягнення.

У випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період незалежно від встановленого терміну давності.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем виходячи з розміру аліментів, визначеного судовою ухвалою, Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів або Шлюбним договором.

Заборгованість по аліментах визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, одержаного боржником за час, протягом якого не провадилося стягнення.

Якщо боржник в цей період не працював або не представлені документи, що підтверджують його заробіток і (або) інший дохід, заборгованість визначається виходячи із заробітку і (або) іншого доходу, отримуваного їм на момент нарахування заборгованості по аліментах.

У випадках, коли боржник на момент нарахування заборгованості по аліментах не працює, її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а за відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців, - виходячи із середньої заробітної плати для даної місцевості.

Розмір щомісячних сум заборгованості, нарахованих відповідно до частин п'ятої та шостої цієї статті, не може бути нижче розміру, встановленого частиною першою статті 92 цього Кодексу, що діє на момент нарахування заборгованості по аліментах.

Не вважається заборгованістю недоплата по аліментах, якщо вона утворилася в зв'язку з простоєм або іншими обставинами, що мали місце з незалежних від боржника причин. У таких випадках утримання аліментів проводиться в таких розмірах: на одну дитину - 25 відсотків, на двох дітей - 33 відсотки, на трьох і більше дітей - 50 відсотків фактичного заробітку і (або) іншого доходу особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, за пророблений при зазначених обставинах період. Недоотриманий сума аліментів повинна компенсуватися стягувачу виплатами з Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь з подальшим відшкодуванням цього Фонду виплачених сум наймачем в порядку, визначеному Урядом Республіки Білорусь.

При незгоді з певним судовим виконавцем розміром заборгованості по аліментах стягувач або боржник можуть оскаржити дії судового виконавця в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом Республіки Білорусь.


Стаття 111. Звільнення від сплати або зменшення заборгованості по аліментах

Звільнення від сплати або зменшення заборгованості по аліментах можливо тільки за рішенням суду.

Суд вправі за позовом особи, яка сплачує аліменти, звільнити його повністю або частково від сплати заборгованості, що утворилася з аліментів, якщо встановить, що несплата аліментів мала місце у зв'язку з хворобою цієї особи або з інших поважних причин і його матеріальне та сімейне становище не дає можливості погасити утворилася заборгованість.


Стаття 111-1. Відповідальність за несвоєчасну сплату аліментів

При утворенні заборгованості по аліментах з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за Угодою про дітей, Угоди про сплату аліментів або Шлюбному договором, винна особа несе відповідальність в порядку, передбаченому цими угодами, договором.

При утворенні заборгованості по аліментах з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за судовим постановою, винну особу сплачує одержувачу аліментів неустойку в розмірі 0,3 відсотка від суми невиплачених аліментів за кожен день прострочення.

Одержувач аліментів вправі також стягнути з винного у несвоєчасній сплаті аліментів особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за судовим постановою, всі заподіяні простроченням виконання аліментних зобов'язань збитки в частині, не покритій неустойкою.


Стаття 112. Неприпустимість заліку або зворотного стягнення аліментів

Належні до сплати суми аліментів не можуть бути зараховані за зустрічним вимогу боржника.

Виплачені суми аліментних платежів не можуть бути витребувані назад, за винятком випадків, коли скасоване судове постанову було засновано на повідомлених заявником неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах, а також випадків визнання Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, Шлюбного договору недійсними внаслідок укладення їх під впливом обману, погроз або насильства з боку одержувача аліментів, встановлення вироком суду факту підробки судового постанови, Угоди про дітей, Угоди про сплату аліментів, Шлюбного договору або виконавчого листа, на підставі яких сплачувалися аліменти.

Якщо дії, зазначені в частині другій цієї статті, вчинені законним представником неповнолітньої дитини або законним представником повнолітнього недієздатного дитини, стягнення аліментів не проводиться, а суми виплачених аліментів стягуються з винної законного представника за позовом особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти.


Стаття 113. Індексація аліментів

Індексація аліментів, що стягуються на підставі виконавчих документів у твердій грошовій сумі, проводиться наймачем, організацією, зазначеними в частині першій статті 105 цього Кодексу, а також судом паралельно зі збільшенням встановленої законодавством Республіки Білорусь базової величини.


Стаття 114. Сплата аліментів у разі виїзду особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, в іноземне держава на постійне місце проживання

Порядок сплати аліментів особами, що виїжджають на постійне місце проживання в іноземну державу, визначається актами законодавства Республіки Білорусь про порядок виїзду з Республіки Білорусь та міжнародними договорами Республіки Білорусь.


Стаття 115. Припинення аліментних зобов'язань

Аліментні зобов'язання, встановлені Угодою про дітей, Угодою про сплату аліментів, Шлюбним договором, припиняються в зв'язку зі смертю однієї зі сторін, закінченням терміну дії цих угод, договору або з підстав, передбачених у них.

Виплата аліментів, що стягуються в судовому порядку, припиняється:

після досягнення дитиною повноліття або в разі придбання неповнолітніми дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття;

при усиновленні дитини, на утримання якого стягувалися аліменти;

при влаштуванні дітей на державне забезпечення і виникненні обов'язку відшкодування витрат, витрачених державою на їх утримання, відповідно до частини першої статті 93 цього Кодексу;


| Стор.1 | стор.2 | стр.3 | стр.4 | стор.5 | стор.6 | стр.7 | стр.8 | стр.9 | стор.10 | стор.11 | стор.12 | стор.13 | стор.14 |

<<<< >>>>

Новини партнерів

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республіка Білорусь

текст кодексу станом на жовтень 2009 року   сторінка 7   Стаття 103-2