Реклама
Реклама
Реклама

Документи для роботи № 26 :: Про деякі питання створення та державної реєстрації господарських товариств

Документи для роботи № 26 (29.6.2004)
Регуляторна політика

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Лист Держпідприємництво України від 20.2.2004 № 1022

Дивись коментар

ПО СУТІ. Установчим документом господарських товариств може бути як засновницький договір, так і статут. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Поняття "місцезнаходження" законодавець пов'язує з будь-якою адресою, за якою переважно здійснюється зв'язок з особою, бажаючим зареєструватися. Суб'єкт господарювання може мати комерційне найменування, яке підлягає правову охорону.

У зв'язку зі зверненнями <...> про надання роз'яснень щодо застосування положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про господарські товариства" та т. П., Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає наступні роз'яснення щодо окремих порушених питань.

1. Щодо застосування Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року №740, повідомляємо наступне.

Відповідно до статей 50, 89 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), юридична особа та фізична особа - підприємець підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

Частиною 18 статті 58 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) визначено, що Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання затверджується Кабінетом Міністрів України.

Отже, державна реєстрація суб'єктів підприємництва з 1 січня 2004 року і до введення в дію Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон №755) здійснюється в порядку, передбаченому зазначеним вище Положенням, з урахуванням вимог ЦКУ і ГКУ.

2. Щодо нотаріального посвідчення установчих документів, в тому числі і статуту юридичної особи, засновниками якого виступають фізичні особи, повідомляємо, що статтею 87 ЦКУ визначено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, викладені письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Статтею 89 ЦКУ встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

На підставі сказаного вище, повідомляємо, що державна реєстрація суб'єктів підприємництва здійснюється в порядку, передбаченому зазначеним вище Положенням, пунктом п'ятим якого визначено, що в разі коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), його (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Крім того, статтею 209 ЦКУ визначено, що правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

3. Щодо створення і реєстрації "споживчих кооперативів" повідомляємо, що статтею 85 ЦКУ введено визначення непідприємницьких товариств, відповідно до якого непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

Цією ж статтею встановлено, що особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.

Статтею 86 ЦКУ до непідприємницьких товариств віднесені, зокрема, споживчі кооперативи.

Порядок створення, реєстрації та діяльності кооперативів визначено Законом України "Про кооперацію".

4. Щодо зазначення в установчих документах юридичних осіб визначень "юридичні особи приватного права" і "юридичні особи публічного права" повідомляємо, що вимоги до необхідності зазначення в установчих документах юридичних осіб галузі права, до якої належать нормативно-правові акти, на підставі яких вони створюються і здійснюють свою діяльність, чинним законодавством не передбачено.

5. Щодо визначення "установчі документи", зокрема, господарських товариств повідомляємо, що порядок створення і діяльності господарських товариств регулюється ЦКУ, ГКУ та Законом України "Про господарські товариства".

Статтею 87 ЦКУ визначено, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 82 ГКУ визначено установчі документи господарських товариств, відповідно до якої установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Беручи до уваги наведене вище, повідомляємо, що оскільки визначення установчих документів господарських товариств надані в зазначених вище кодексах, на практиці при створенні та державній реєстрації господарських товариств необхідно керуватися ними, а не статтею 4 Закону України "Про господарські товариства", оскільки її положення суперечать визначень, наданих зазначеними вище кодексами.

Крім того, статтею 142 ЦКУ визначено, що якщо суспільство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.

Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю (а не установчий договір) не є установчим документом. Подача цього договору при державній реєстрації товариства не є обов'язковою.

6. Щодо порядку державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого однією особою, повідомляємо наступне.

Статтею 79 ГКУ встановлено, що господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених ГКУ, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.

Статтею 114 ЦКУ визначено, що господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.

Відповідно до статті 140 ЦКУ, товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа.

Особа може бути учасником тільки одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.

Вимоги до відомостей, які повинні міститися в статуті товариства з обмеженою відповідальністю, визначені статтею 143 ЦКУ, відповідно до якої установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; склад і компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень; розмір та порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.

На підставі наведеного вважаємо, що особливі вимоги до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого однією особою, чинним законодавством не визначено, тому державна реєстрація такого товариства повинна проводитися в порядку, встановленому для державної реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю з урахуванням вимог ЦКУ та ГКУ.

7. Щодо максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю, що встановлюється законом, повідомляємо, що в даний час це питання чинним законодавством не врегульовано.

8. Щодо пріоритетності застосування законодавчих актів повідомляємо, що ЦКУ, відповідно до частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень, застосовується до цивільних відносин, які виникли після набрання ними чинності.

Так само ГКУ, відповідно до частини четвертої Прикінцевих положень, застосовується до господарських відносин, що виникли після набрання чинності його положеннями відповідно до цього розділу.

Тобто на новостворені суб'єкти господарювання, зокрема господарські товариства, поширюється дія положень вищевказаних кодексів, а на неврегульовані ними відносини поширюється дія положень чинного Закону України "Про господарські товариства".

9. Щодо віку фізичної особи, з якого воно має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, зокрема господарських товариств, повідомляємо наступне.

Статтею 32 ЦКУ визначено, що фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право, зокрема, бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи.

Одночасно цією ж статтею встановлено, що згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого з батьків (усиновлювачів). У разі заперечення того з батьків (усиновлювачів), з яким проживає неповнолітня особа, правочин може бути здійснений з дозволу органу опіки та піклування.

Щодо порядку управління часткою та правами такої особи в господарському товаристві і прийняття рішень за участю такої особи повідомляємо, що на такі відносини поширюється дія законодавчих актів, що встановлюють особисті немайнові та майнові права і обов'язки фізичної особи (Цивільний кодекс України, Закон України "Про власність" , Сімейний кодекс України та т. п.).

10. Щодо створення приватних підприємств повідомляємо, що статтею 83 ЦКУ визначено, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Статтею 63 ГКУ визначено види та організаційні форми підприємств в залежності від форм власності, передбачених законом, які можуть діяти в Україні, зокрема приватне підприємство.

11. Щодо термінів проведення органом реєстрації державної реєстрації, в тому числі і прискореної, повідомляємо, що порядок державної реєстрації суб'єкта господарювання визначається статтею 58 ГКУ, відповідно до частини шостої якої державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у строк не більше десяти днів з дня подачі документів , зазначених в цій статті.

З огляду на, що пунктом шостим постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року №740 встановлено розміри плати, в тому числі і за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності - потрійний розмір відповідного реєстраційного збору, Держпідприємництво вважає, що проведення прискореної державної реєстрації з відповідною оплатою теж суперечить наведеним вище.

12. Щодо питання порядку оцінки майна, що вноситься засновниками господарського товариства до статутного фонду товариства, повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 115 ЦКУ, внеском до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Відповідно до статті 86 ГКУ, вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

Одночасно звертаємо увагу, що цією ж статтею встановлено заборону використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит і під заставу.

З наведеного вище випливає, що чинним законодавством не передбачено оформлення та подача в орган державної реєстрації документа про підтвердження факту, що кошти, що вносяться до статутного фонду товариства, не є бюджетними коштами, коштами, отриманими в кредит і під заставу.

13. Щодо застосування понять "статутний фонд" і "статутний капітал" повідомляємо наступне.

Аналіз положень ЦКУ та ГКУ в частині застосування понять "статутний капітал товариства" та "статутний фонд суб'єкта господарювання" свідчить про те, що вони застосовуються в одних і тих же значеннях. Наприклад, статтею 87 ГКУ зазначено, що сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить статутний фонд товариства, тоді як відповідно до статті 144 ЦКУ статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників.

14. Щодо застосування терміна "місце знаходження" повідомляємо, що відповідно до статті 93 ЦКУ, місце знаходження юридичної особи визначається місцем його державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Місце знаходження юридичної особи вказується в її установчих документах.

Статтею 1 Закону №755 встановлено, що місце знаходження юридичної особи - місце знаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності - місце знаходження іншого органу або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, вказаною засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою.

З огляду на те, що цей Закон набирає чинності з 01.07.2004 р, а також беручи до уваги роз'яснення Міністерства юстиції від 17.11.2003 р №14-34-1406 (спрямовані в представництва Держпідприємництва листом від 09.12.2003 р), на даний час місце знаходження юридичної особи може підтверджуватися в порядку, визначеному пунктом 4 згаданого вище Положення.

15. Щодо порядку узгодження з органом реєстрації комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора і т. П.) Відповідно до вимог частини другої статті 105 ЦКУ повідомляємо наступне.

Держпідприємництво вважає, що орган державної реєстрації погоджує комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора і т. П.) На підставі письмового повідомлення органу, уповноваженого на прийняття рішення про припинення юридичної особи шляхом її реорганізації або ліквідації і при наявності рішення цього органу про припинення юридичної особи шляхом її реорганізації або ліквідації, яким утворено комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор і т. п.) і встановлений порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до вимог ЦКУ.

<...>

Заступник голови С. ТРЕТЬЯКОВ

Про внесення змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти   Постанова Національний банк від 1 Про внесення змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти
Постанова Національний банк від 1.6.2004 № 240
Регуляторна політика
Фізичні особи - резиденти можуть здійснювати за межі України перекази на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, на суму не більше 600 (раніше - 300) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за ...

Про отримання допомоги по безробіттю   Лист Державний центр зайнятості от 25 Про отримання допомоги по безробіттю
Лист Державний центр зайнятості от 25.11.2014 № ДЦ-01-7995 / 0 / 6-14
№ 20 (18.5.2015) :: Регуляторна політика
Якщо страховий стаж особи протягом 12 місяців до його реєстрації в якості
безробітного становить менше шести місяців, така особа має право на
отримання допомоги по безробіттю в мінімальному розмірі (в даний час -
544 гривні). ...

Про надання підприємствам громадських організацій інвалідів дозволів на право користування пільгами з оподаткування   Лист ДПС України от 2 Про надання підприємствам громадських організацій інвалідів дозволів на право користування пільгами з оподаткування
Лист ДПС України от 2.3.2015 № 4845/5 / 99-99-19-02-02-16
№ 20 (18.5.2015) :: Регуляторна політика
ДФСУ вважає, що видані раніше (до 01.01.2015 р) громадським
організаціям інвалідів дозволу на право користування пільгами з
оподаткуванню в 2015 році не вимагають заміни. ...