Реклама
Реклама
Реклама

Державний борг - Фінанси Бібліотека російських підручників

Існування в ринковій економіці державного боргу є об'єктивним фактором. Держава, прагнучи використовувати свої економічні і фінансові ресурси з найбільшою ефективністю, припускає дефіцит бюджету, а для його в фінансування залучає додаткові кошти на внутрішньому або зовнішньому фінансових ринках. Ці кошти залучаються для використання в державному секторі економіки та їх ефективного перетворення в зростан ня дохідної частини бюджету. Іншими словами базовою умовою платоспроможності держави є перевищення продуктивності використання позикових коштів над рівнем процентних ставок за користування цими позику ми. Останнє дозволяє виплатити відсотки за користування залученими коштами, самі позикові кошти і, більш того, отримати додаткові доходи, які можуть бути використані на громадські потребностіребі.

. Державний борг - це загальна сума, на певний момент, непогашених позик, отриманих державою для фінансування дефіциту бюджету та інші визначені законодавством цілі, невиплачених відсотків по обслужив ня цих позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших державних структурах.

Законодавством деталізовані цілі, на які можна запозичити, отже державний зовнішній борг формують:

• позики на фінансування державного бюджету (переважно кошти, позичені у міжнародних фінансових організацій) і погашення зовнішнього державного боргу;

• позики на підтримку стабільності національної валюти (поповнення валютних резервів);

• позики на фінансування інвестиційних та інституційних проектів національного значення;

• гарантії іноземним контрагентам щодо виконання контрактних зобов'язань у зв'язку з некомерційними ризиками;

• державні гарантії, надаються. Кабінетом. Міністрів України для кредитування проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом України

Неефективне використання залучених позик може привести до зростання обсягу державного боргу. У багатьох країнах в бюджетному законодавстві визначена межа величини державного боргу, досягнення я якої сигналізує про небезпеку для всієї сфери державних фінансів. В "Бюджетному кодексі України" подібний параметр визначений і для нашої держави: величина державного боргу не повинна перевищувати кр ітічну кордон, яка становить 60% обсягу валового внутрішнього продуктаого продукту.

Загальні обсяги, структура і динаміка зміни державного і гарантованого боргу України приведена в таблиці 112

Таблиця 112

Державний і гарантований державою борг України за 2003-2007 роки

(На 31 грудня кожного року) млн дол .. США _____

США _____

Як видно з таблиці, державний і гарантований борг України за вказаний період номінально ріс: якщо в кінці 2003 року він становив 14548,2 імли дол .. США, то в кінці 2007 року він склав 1757 73200000 дол .. США, а за підсумками третього кварталу 2008 року він дещо зменшився до 17088700000 дол .. США. Вместеом з

тим за вказаний період державний борг відносно валового внутрішнього продукту не перевищував критичної точки і ця відносна величина мала тенденцію до зниження (рис 113)

тим за вказаний період державний борг відносно валового внутрішнього продукту не перевищував критичної точки і ця відносна величина мала тенденцію до зниження (рис 113)

Рис 113. Динаміка зміни частки державного боргу України щодо валового внутрішнього продукту протягом 1998-2008 років

. За умовами залучення коштів розрізняють внутрішній і зовнішній борг. Внутрішній державний борг - це сукупність зобов'язань держави перед своїми громадянами (резидентами), які придбали за готівку державні цінні папери (внутрішні державні облігації) або надали державі кредити в тій чи іншій форме.

Зовнішній державний борг - сукупність боргових зобов'язань держави, що виникли в результаті запозичень держави на зовнішньому ринку

. За валюті залучення державний борг поділяється на борг у національній та іноземній валюті. Структура державного і гарантованого державою боргу України в розрізі валют погашення станом на 30092008 роки наведена в таблиці ці 1111.3.

Таблиця 13

Державний і гарантований державою борг України за станом на 30092008 (в розрізі валют погашення) тис. Одиниць

Державний борг в іноземній валюті виникає в результаті здійснення безпосереднього запозичення коштів в урядів зарубіжних країн, міжнародних фінансово-кредитних організацій, іноземних банків, а також р розміщення державних боргових зобов'язань на міжнародних ринках капіталів. Загальний обсяг зовнішнього боргу оцінюється в доларах. США. Внутрішній борг переважно оцінюється в національній валюті. Для залу ня коштів емітуються цінні папери, які оцінені в гривні, і розміщуються на внутрішньому фондовому ринкенку.

У таблиці 114 наведені відомості про. Державний і гарантований державою борг України, зокрема його структура станом на 30092008, за ознакою умовності, а також відомості про терміни залучення стосується в останніх, то розрізняють короткостроковий борг (з терміном погашення до одного року), середньостроковий (від одного до п'яти років), довгостроковий (від п'яти років і старшеьше).

Таблиця 114

Державний і гарантований державою борг України за станом на 30092008 (за ознакою умовності) тис. Одиниць

Одиниць

. За тривалістю виплат державний борг поділяють на капітальний, який включає всю сукупність боргових зобов'язань держави на певну дату, та поточний, який формують платежі за зобов'язаннями, що позичальник повинен погасити у звітному (поточному) період.

Інструментами оформлення боргових зобов'язань сектору державного управління можуть бути:

1. Боргові цінні папери - фінансові інструменти, які засвідчують, що дана інституційна одиниця мас зобов'язання, які повинні бути врегульовані шляхом виплати грошових коштів, надання іншої фінансової в інструмента або будь-якого іншого об'єкта, що має певну економічну цінність (облігації, казначейські векселі, і інші короткострокові цінні папери), які надають власнику безумовне право в певний термін на отримання обумовленої фіксованої суми. Розрізняють короткострокові, середньострокові і довгострокові облігації в залежності від строків звернення за номіналом. Однак в залежності від специфіки ре них країн, а також місця знаходження торговельних майданчиків, на яких здійснюється їх емісія, їх градація є відмінною. Так, в Україні для внутрішніх облігацій строки звернення відповідно становлять до 1 року, 1-3 роки, 3-5 років, зате в. США дана градація є інший - відповідно до 1 року (treasury bill), від 1 до 10 років (treasury note), від 10 до 30 років (treasury bondond).

2 кредитів і позики - фінансові інструменти, як створюються коли кредитор надає кошти безпосередньо дебітором і в якості посвідчення права власності на актив отримує необоротний документ. У разі якщо кредит ти і позики стають об'єктом купівлі продажу на вторинних ринках вони переносяться в категорію цінних бумагеів.

3. Страхові технічні резерви - складаються з вартості активів домогосподарств в пенсійних фондах і резервах зі страхування життя, засобів отриманих в якості передоплати страхових премій, а також резервів на покриття непогашених вимог по страхових возмещеніемя.

4. Інша кредиторська заборгованість - боргові пасиви, які утворюються пасивно (заборгованість по заробітній платі і соціальних виплатах, податкова заборгованість по відшкодуванню податкових платежів (П. ПДВ), термін виплати яких вже настав; заборгованість, що виникла в результаті взяття на себе зобов'язань одного інституційного сектора установою іншого інституційного сектора, сплачені авансом податкових е платежі і т.д.

Залежно від методу нарахування відсотків за зобов'язаннями борг підрозділяється: за фіксованими ставками; плаваючими ставками (прив'язані до певних індексів - мінімальних ринкових ставок на провідних міжнар народних біржах, індексу інфляції); змішані варіанти, в яких поєднуються елементи фіксованих і процентних ставок; без нарахування доходу (заборгованість бюджету.

Виплата відсотків за борговими зобов'язаннями може відбуватися в кінці терміну (облігації з нульовим купоном, векселі, короткострокові цінні папери, кредити та позики) періодично протягом терміну обидві ярму цінного паперу (дії кредитного позики) не відбувається взагалі (неоформленная бюджетна заборгованість) постійно - в випадку випуску безстрокових облігацій (консолі.

Розрізняють інші види державного боргу:

1. Номінальна і ринкова вартість боргу

2. Консолідований і помилковий - різниця між ними полягає в тому, що консолідований борг не враховує тієї частини боргу, яка знаходиться у власності інших структурних одиниць цього сектора є, якщо вла. Асника частини облігацій боргу центрального уряду виступають позабюджетні фонди то консолідований борг сектора державного управління буде менше на суму цих облігацій. Консолідований метод здійснюваної я в країнах. ЄС зате в. США і. Японії офіційно враховуються тільки помилковий борорг.

3). Борг, який враховується касовим методом та методом нарахувань

4). Чистий і валовий борг - чистий борг розраховується шляхом вирахування пасивів, оформлені певними інструментами, які формують борг, активів за цими ж інструментами

5). Внутрішній і зовнішній борг - в залежить від резидентності кредитора, або місця розміщення боргових зобов'язань

6). Ринковий і позаринкових борг - залежить від того, обертаються державні боргові зобов'язання на фондовому ринку

Наявність державного боргу, вимагає заходів по його обслуговуванню, яке включає процес погашення, виплату процентних платежів і інших платежів, передбачених умовами зобов'язання. Погашення боргу - це виплата кредитору основної частини боргу. Воно може відбуватися як за рахунок доходів бюджету, так і внаслідок нових запозичень (рефінансування долгани).

Варто відзначити, що дефініція "державний борг" в різних країнах не є тотожною внаслідок особливостей мови, а також різної методики його підрахунку. Термін "державний борг" може трактуватися як борг цін нтрального уряду (government debt), сектора загальнодержавного управління (general government debt) і громадський обов'язок (public debtій борг (public debt).

Крім боргу органів загальнодержавного управління різних рівнів з метою контролю за показниками боргу, має ймовірність стати державною в міжнародній світовій практиці враховують так званий загально мулових борг (public debt). Згідно з міжнародними стандартами. ООН, громадський обов'язок - це сукупність зобов'язань (як наявних, так і юридично оформлених, які забезпечені необхідним фінансуванням, але, в наслідок деяких обставин, не є вступили в силу), безпосередньо прийняті на себе державними органами такими як центральний уряд (або федеральний уряд залежно від політичної організації країни) центральні органи штатів, провінцій, муніципалітетів, регіонів або інші місцеві органи влади; корпорації або підприємства, які перебувають у державній власності або контролюються державою ін. і економічні одиниці, які можуть вважатися державними або квазідержавних (тобто такі, які функціонують як приватні, але користуються державними привілеями), а також сукупність зобов'язань, прийнятих на себе державними органами від імені приватних корпорацій або інших економічних одиниць.

Згідно з бюджетним кодексом України, державний борг (борг. Автономної. Республіки. Крим чи борг місцевого самоврядування) - загальна сума заборгованості держави (Автономної. Республіки. Крим або місце в місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (Автономної . Республіки. Крим або місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Авто номноі. Республіки. Крим чи міських рад), які вступають в дію в результаті виданих гарантій за кр дітам, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору є поняття державного бор гу в українському законодавстві є звуженим і включає тільки борг рівня центрального уряду, якщо брати визначення міжнародної класифікації. Зате у вітчизняному законодавстві та в науковій практиці е дсутня категорія, яка була б аналогом сектора державного управління, на рівні якого найчастіше і визначається рівень боргового навантаження держави. Борг на рівні місцевих органів влади (обласних тримаючи в них адміністрацій, крім. Автономної. Республіки. Крим) і позабюджетних фондів відсутня, в силу встановлення законодавчої заборони права цих органів здійснювати заімствованіяння.

Вітчизняне законодавство розрізняє також прямі, боргові та умовні зобов'язання. Прямі зобов'язання - це зобов'язання, які беруться державою як безпосереднім позичальником шляхом випуску державних цінних х паперів, укладення угод про позику або іншими шляхами передбаченими законодавством України.

Умовні (гарантовані) боргові зобов'язання - це зобов'язання, які беруться безпосередньо юридичними особами та гарантуються державою, в тому числі зобов'язання по кредитах. МВФ, крім випадків їх безпосереднього ереднього напрямки в державний бюджет. До вступу в силу державних гарантій операції за вказаними зобов'язаннями не відображаються у показниках державний бюджету.

Застосування в Україні касового методу обліку бюджетних операцій, до складу державного боргу не належить кредиторська заборгованість не оформлена як державний борг відповідним чином. Це ви ікрівляе реальний рівень державного боргу і не дозволяє адекватно оцінювати рівень боргового опасностейі.

Обсяг боргу сектора загальнодержавного управління має економічно обґрунтовані межі, вище яких негативні наслідки перевищують позитивний вплив від його подальшого накопичення. Встановлено, що для розвине нутих країн такою межею є обсяг державного боргу, що не перевищує 60%. ВВП, а для країн, в них не належать - 30-35% від. ВВП. Також використовується критерій його ставлення до експортних поступаю ень - 220%. Принципи, механізми і заходи в сфері управління державним боргом щодо недопущення появи негативних явищ пов'язаних з надмірним рівнем боргового навантаження формують боргову політику дер жалаві.