Реклама
Реклама
Реклама

Агентський договір продажу нерухомості

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Терміни виконання агентського доручення
 5. здача звіту
 6. Відповідальність сторін
 7. Підстави і порядок розірвання договору
 8. Вирішення спорів з договору
 9. Форс мажор
 10. Інші умови
 11. список додатків
 12. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

За Договором зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням юридичні та інші дії від імені та за рахунок, спрямовані на продаж нерухомого майна, що належить на праві власності. За операції, укладеної за Договором з третьою особою, права і обов'язки виникають безпосередньо у.

1.2.

Індивідуальні характеристики нерухомого майна (далі по тексту - Нерухомість), що є предметом агентування, вказані в Описі нерухомості (Додаток № до Договору), яке є невід'ємною частиною Договору.

1.3.

зобов'язується здійснювати Дії на наступних істотних умов (далі по тексту - Умови):.

1.4.

Договір виповнюється наступного території:. Договір виповнюється наступного території:

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і діє до.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.

зобов'язується:

3.1.1.

Без зволікання прийняти від все виконане ним згідно з Договором. Без зволікання прийняти від все виконане ним згідно з Договором

3.1.2.

Передати Нерухомість в належному стані, відповідним умовам Договору, без прихованих або явних пошкоджень і недоліків.

3.1.3.

Відшкодувати витрати, понесені останнім, в порядку та на умовах Договору.

3.1.4.

Оплатити винагорода в порядку і на умовах Договору.

3.1.5.

Чи не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, що діють на певній в Договорі території, протягом терміну дії Договору.

3.1.6.

Утримуватися протягом терміну дії Договору від здійснення на певній в Договорі території самостійної діяльності, аналогічної діяльності, що становить предмет Договору.

3.1.7.

В термін до м видати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує повноваження перед третіми особами на вчинення дій по Договору.

3.1.8.

В термін до м надати інформацію та матеріали, необхідні для здійснення його діяльності, в тому числі оригінали (копії) правовстановлюючих та інших документів.

3.2.

зобов'язується:

3.2.1.

Прийняте на себе доручення виконати на найбільш вигідних для умовах, сумлінно і розумно, відповідно до вказівок, а при відсутності в Договорі таких вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться. Прийняте на себе доручення виконати на найбільш вигідних для умовах, сумлінно і розумно, відповідно до вказівок, а при відсутності в Договорі таких вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться

3.2.2.

Повідомляти на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення.

3.2.3.

Чи не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території, повністю або частково збігається з територією, зазначеної в Договорі. Чи не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території, повністю або частково збігається з територією, зазначеної в Договорі

3.2.5.

Вести необхідну звітність по всім комерційним операціям, здійснених в інтересах, надавати оригінали (копії) договорів, що укладаються в інтересах останнього і створюють для нього права та обов'язки.

3.2.6.

Проводити консультування з правових і комерційних питань в зв'язку з виконанням доручення та укладенням договорів в інтересах, здійснювати підготовку проектів договорів та інших юридичних документів, збирати необхідний для укладення договорів пакет документів (довідки, дозволи і т.д.).

3.2.7.

Проводити рекламні кампанії з метою продажу Нерухомості в межах території виконання Договору.

3.2.8.

Ретельно і сумлінно займатися пошуком покупців і укладенням з ними договорів на продаж Нерухомості.

3.2.9.

У разі необхідності здійснювати організацію зустрічей і комерційних переговорів.

3.2.10.

Попередньо узгоджувати з умови договорів, що укладаються з потенційними партнерами.

3.2.11.

Здійснювати реєстрацію переходу права власності на Нерухомість в органі, що реєструє відповідно до законодавства.

3.3.3.

Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків за Договором.

3.3.4.

Отримати агентську винагороду в порядку і на умовах Договору.

3.3.5.

З метою виконання Договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед, на наступних умовах:. З метою виконання Договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед, на наступних умовах:

3.4.1.

Отримувати від всі відомості про хід виконання доручення.

3.4.2.

У будь-який час відмовитися від виконання Договору, скасувавши доручення за умови попереднього відшкодування збитків, викликаних скасуванням доручення.

4.

Терміни виконання агентського доручення

4.1.

Доручення за Договором виконується з м по м

5.

здача звіту

5.1.

Упродовж робочих днів з дня виконання доручення направляє звіт (далі по тексту - Звіт агента) в 2 (двох) примірниках, в якому звітує по виконанню доручення і вказує свої обґрунтовані витрати на виконання доручення, і рахунок-фактуру в 1 (одному) примірнику , оформлені відповідно до вимог законодавства.

5.2.

зобов'язаний протягом робочих днів з дня одержання розглянути Звіт агента і в разі відсутності мотивованих заперечень затвердити зазначений звіт, а в іншому випадку протягом терміну, зазначеного в цьому пункті Договору направити письмові мотивовані заперечення.

5.3.

У разі, якщо у встановлений в п. 5.2 Договору термін не надіслав письмові мотивовані заперечення, Звіт агента вважається затвердженим, а агентську доручення виконаним належним чином.

5.4.

зобов'язаний протягом робочих днів з дня отримання від заперечень, усунути зауваження і направити йому необхідні письмові докази, які зобов'язаний розглянути в строк, встановлений в п. 5.2 Договору.

5.5.

До Звіту агента повинні бути додані необхідні докази витрат, вироблених за Договором. До Звіту агента повинні бути додані необхідні докази витрат, вироблених за Договором

5.6.

Протягом банківських днів з дня затвердження Звіту агента або з того дня, коли Звіт агента вважається затвердженим відповідно до Договору, відшкодовує витрати по Договору, зазначені в Звіті агента. Протягом банківських днів з дня затвердження Звіту агента або з того дня, коли Звіт агента вважається затвердженим відповідно до Договору, відшкодовує витрати по Договору, зазначені в Звіті агента

5.7.

Одночасно з направленням Звіту агента передає всі грошові кошти, отримані за угодами, здійсненим за Договором.

5.8.

Передача всіх документів, зазначених у п.п. 5.1 , 5.2 , 5.4 Договору здійснюється поштовим відправленням з повідомленням про вручення адресату або кур'єром за вибором направляючої документи Сторони.

5.9.

Передача всіх документів, зазначених у п. 5.1 Договору, що не відповідають вимогам законодавства, є підставою невиплати агентської винагороди і / або відшкодування витрат за Договором.

6.1.

Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на розрахунковий рахунок. При цьому обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

6.2.

Винагорода за Договором становить () руб., В тому числі ПДВ% в розмірі () руб. Винагорода за Договором становить () руб

6.3.

сплачує винагороду за виконання агентського доручення протягом банківських днів з дня затвердження Звіту агента або з того дня, коли Звіт агента стає затвердженим відповідно до Договору.

7.

Відповідальність сторін

7.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

7.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

7.3.

відповідальність:

7.3.1.

У разі несвоєчасного відшкодування витрат і / або виплати агентської винагороди зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотків від несвоєчасно виплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше відсотків в день від суми витрат і / або агентської винагороди.

7.3.2.

У разі порушення обов'язків, передбачених п.п. 3.1.5 , 3.1.6 Договору, зобов'язується відшкодувати завдані збитки в повному обсязі і виплатити штраф у розмірі руб. за порушення кожного з пунктів Договору.

7.3.3.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.1.7 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

7.3.4.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.1.8 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

7.4.

відповідальність:

7.4.1.

У разі несвоєчасного виконання агентського доручення зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотків від суми агентської винагороди за кожен день прострочення, але не більше відсотків від суми агентської винагороди.

7.4.2.

У разі порушення умов, передбачених п. 3.2.3 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

7.4.3.

У разі порушення умов, передбачених п. 3.2.2 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

7.4.4.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.2.3 Договору, зобов'язується відшкодувати завдані збитки в повному обсязі і виплатити штраф у розмірі руб.

7.4.5.

У разі порушення умов, передбачених будь-яким з п.п. 3.2.5 , 3.2.6 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

8.

Підстави і порядок розірвання договору

8.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

8.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

8.3.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку і вимагати у відшкодування збитків:

8.3.1.

У разі затримки виконання агентського доручення на термін більше робочих днів.

8.3.2.

У разі порушення умов, передбачених п. 3.2.3 Договору, на термін більше робочих днів.

8.3.3.

У разі порушення умов, передбачених п. 3.2.3 Договору.

8.3.4.

У разі неодноразового (і більше разів) порушення умов, передбачених п. 3.2.10 Договору.

8.4.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку і вимагати у відшкодування збитків:

8.4.1.

У разі несвоєчасного відшкодування витрат і / або виплати агентської винагороди на термін більше банківських днів.

8.4.2.

У разі порушення обов'язків, передбачених в п.п. 3.1.5 , 3.1.6 Договору.

8.4.3.

У разі порушення обов'язків, передбачених в п. 3.1.8 Договору.

9.

Вирішення спорів з договору

9.1.

Претензійний порядок досудового врегулювання спорів з Договору є для Сторін обов'язковим.

9.2.

Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання після закінчення тридцяти календарних днів з дня надіслання претензії. Претензійний порядок є обов'язковим

9.3.

Претензійні листи направляються Сторонами нарочним або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення останнього адресату за місцезнаходженням Сторін, зазначених у п. 13 Договору.

9.4.

Напрямок Сторонами претензійних листів іншим способом, ніж зазначено в п. 9.3 Договору, не допускається.

9.5.

Термін розгляду претензійного листа складає робочих днів з дня отримання останнього адресатом.

10.

Форс мажор

10.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

10.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

10.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

11.

Інші умови

11.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

11.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

11.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

11.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

12.

список додатків

13.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________